INSTAL·LACIONS AILLADES

Quan aconseguir el subministrament d’energia elèctrica a través de la xarxa pública és massa costós, les instal·lacions fotovoltaiques ofereixen l’alternativa més neta i la més econòmica al nodrir-se de l’energia solar. L’energia solar fotovoltaica facilita tenir corrent elèctrica en zones allunyades de les línies elèctriques, en aquests casos la instal·lació aïllada és la solució ideal.

La principal característica d’una instal·lació fotovoltaica autònoma és el sistema d’acumulació a fi de poder emmagatzemar l’energia recollida. A  més de l’acumulador i intervenen diferents elements com l’inversor/carregador (que transforma l’energia continua en alterna), un regulador o segon inversor (que farà la connexió a xarxa per a un consum directe, evitant així una sobrecàrrega del sistema d’acumuladors)

Amb el fi de poder consumir l’energia produïda pel sol en qualsevol moment del dia o la nit, l’energia produïda s’acumula en bateries.

Són instal·lacions totalment autònomes de la xarxa, amb un sistema de funcionament que consta d’inversors/carregadors connectats al sistema de bateries, amb la funció de transformar la corrent continua en corrent alterna per al consum, alhora que tenen la capacitat de carregar bateries amb l’electricitat sobrant dels panells solars i el grup electrogen.

Al tractar-se d’instal·lacions aïllades de la xarxa (sense connexió a la xarxa pública) la normativa aplicable és la que s’especifica en la ITC40 del reglament de baixa tensió.

APLICACIONS PER A LES INSTAL.LACIONS AILLADES

  • Electrificació rural
  • Senyalització pública
  • Aplicacions a grans instal·lacions
  • Habitatges allunyats de la xarxa pública