Política de privadesa

1.QUINA ÉS L'EMPRESA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

L?empresa responsable del tractament de les seves dades és Energia Solar del Gironès 2007 SLU (d'ara endavant, ?Energia Solar del Gironès 2007 SLU ? o la ?EMPRESA?) domicili a Carrer Creus 1 ? nau 1 ? Pol. Ind. Celrà, 17460 (CELRÀ) Girona, Espanya, posa a disposició dels interessats.

Aquesta política de privadesa regula l'accés, la navegació i l'ús del lloc web (d'ara endavant, el 'Lloc Web'), que L'EMPRESA posa a disposició dels interessats.

2. RECOMANACIONS

Si us plau llegeixi detingudament i seguiu les següents recomanacions:

  • Mantingueu al vostre equip un programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat, que garanteixi que el vostre equip es troba lliure de programari maligne, així com d'aplicacions spyware que posin en risc la vostra navegació a Internet, i en perill la informació allotjada a l'equip.
  • Reviseu i llegiu els textos legals, així com la present Política de Privadesa que L'EMPRESA posa a la vostra disposició al Lloc Web.

3.PER QUÈ L'EMPRESA ESTÀ LEGITIMADA PER PORTAR A TERME EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

L'EMPRESA té legitimació per al tractament de les vostres dades per a la prestació dels Serveis oferts al Lloc Web.

La comunicació de les dades personals per part de l'Usuari a L'EMPRESA és un requisit necessari per a la prestació dels Serveis oferts al Lloc Web, per tant, l'omissió de la informació impossibilitarà la prestació dels Serveis per part de L'EMPRESA.

L'EMPRESA es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per tant, la vostra informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

4.QUINES SÓN LES FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

L'EMPRESA es compromet que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat. Se us informarà si escau de l'obligatorietat de facilitar determinades dades, sense les quals no seria possible dur a terme la prestació.

4.1 Tractament de dades personals per part de l'EMPRESA

En compliment del que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, posem en coneixement de l'Usuari que les dades recollides a través de qualssevol formularis de recollida de dades del Lloc Web seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable de l'EMPRESA. Tots els camps dels formularis de recollida de dades seran de compliment obligat (llevat que s'indiqui el contrari), de manera que l'omissió d'algun comportarà la impossibilitat que puguem atendre la vostra sol·licitud.

Les dades recollides per l'EMPRESA es conservaran sempre que no se sol·licite la supressió d'aquestes dades per l'interessat.

Conforme al Principi de Limitació de la Finalitat de les Dades recollit al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, RGPD), s'informa a l'interessat que les seves dades seran recollides únicament per als fins exposats als paràgrafs anteriors i no seran tractades de manera incompatible amb aquests fins.

(I) Finalitats de l'tractament:

L'EMPRESA es compromet que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per dur a terme les finalitats que es detallen a continuació. En aquest sentit, les seves dades de caràcter personal podran ser utilitzades per a les finalitats següents:

Prestar-li els serveis que ofereix el lloc web.

Resoldre qualsevol tipus de qüestió o incidència relacionada amb els serveis oferts i respondre de forma àgil, fiable i ràpida a totes les consultes, inquietuds o suggeriments que vulgui plantejar.

Remetre-Newsletters i comunicacions comercials relacionades amb els serveis prestats per l'EMPRESA.

En concret, les vostres dades personals seran utilitzades per remetre-li Newsletters, i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els serveis que presta l'EMPRESA, per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents (Twitter, WhatsApp , etc.) i això a l'empara del que estableix la normativa aplicable en matèria de privadesa i comunicacions comercials.

Us informem que podreu oposar-vos en tot moment que les vostres dades siguin tractades amb la finalitat de publicitat i prospecció comercial i que podreu sol·licitar més informació sobre el tractament de les vostres dades personals mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a: administracio@solgirones.com o usant els mitjans específics que es reconeguin en les mateixes comunicacions comercials.

4.2 Tractament de dades amb finalitats estadístiques i de segmentació

Així mateix, us informem que l'Usuari consenteix el tractament de les vostres dades per a l'elaboració de perfils, així com per a la segmentació de les vostres dades. Els tractaments esmentats poden tenir com a finalitat tant l'anàlisi i realització d'estadístiques per conèixer el trànsit i utilització del Lloc Web per part dels Usuaris, com la determinació dels seus gustos i preferències per remetre-li informació promocional dels patrocinadors o de terceres empreses d'acord amb els seus interessos.

En concret, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, l'Usuari consenteix que les seves dades puguin ser associades a identificadors online facilitats pels seus dispositius, aplicacions, eines i protocols, com a adreces dels protocols d'internet, identificadors de sessió en forma de ?cookies? o altres identificadors. Això pot deixar empremtes que, en particular, en ser combinades amb identificadors únics i altres dades rebudes pels servidors, poden ser utilitzades per elaborar perfils de les persones físiques i identificar-les.

En aquest sentit, l'usuari consent explícitament que les seves dades puguin ser utilitzades per a l'elaboració de perfils i labors de segmentació.

5. VERACITAT I QUALITAT DE LES DADES

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són exactes i veraces i es fa responsable de comunicar a l'EMPRESA qualsevol modificació. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se L'EMPRESA el dret a excloure dels serveis registrats tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

6. DRETS DELS USUARIS

L'Usuari té dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes o, si escau, (iii) sol·licitar la seva supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades (vi) exercir el dret a l'oblit i (vii) sol·licitar-ne la portabilitat.

Vostè podrà exercitar, en qualsevol moment, els seus drets a l'adreça de correu electrònic administracio@solgirones.com, o bé per correu ordinari adreçat a l'adreça facilitada a l'apartat 1 d'aquesta Política de Privadesa. Per exercir aquests drets caldrà que adjunteu una fotocòpia del vostre Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

En determinades circumstàncies, els Usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament seran conservats per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Els Usuaris podran retirar el consentiment prestat per a l'ús de les vostres dades amb la finalitat d'enviament de Newsletters o informació comercial en qualsevol moment.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, els Usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant d'una Autoritat de Control, en Usuari a l'Estat membre on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, a cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels vostres drets. L'autoritat de control davant la qual s'hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7. MESURES DE SEGURETAT

L'EMPRESA manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que l'interessat faciliti a a través del Lloc Web, sense perjudici d'informar-vos que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L'EMPRESA es compromet a complir el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable.

8. CANVIS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I PREGUNTES

L'EMPRESA es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que ho consideri oportú, en aquest cas es comunicarà als Usuaris els canvis realitzats. No obstant això, us preguem que comproveu regularment aquesta declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la política de privadesa de L'EMPRESA.

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça de correu electrònic: administracio@solgirones.com

9. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament per part de l'EMPRESA, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.