AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

Una instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum en general està composta per un grup generador (format per una extensió de panells fotovoltaics estructurats en fileres i orientats a -15º respecte el sud per optimitzar la producció solar les primeres hores del dia), controladors d’injecció (si cal), inversors i un comptador elèctric.

Durant les hores d’insolació solar els panells produeixen energia elèctrica en forma de corrent continu que l’inversor transforma en corrent altern. L’electricitat generada es consumeix directament, sense acumulació. Els inversors es col·locaran tan a prop com sigui possible al punt de connexió, i sincronitzaran l’ona elèctrica generada amb els valors de voltatge i la freqüència de la xarxa elèctrica, sense generar corrent en cas d’absència de tensió en la mateixa xarxa. Els inversors funcionen com una font de corrent, auto-commutats, seguint el punt de màxima potència del generador, i no poden funcionar en mode aïllat. Disposen de proteccions contra els curtcircuits en altern, contra la tensió i la freqüència de la xarxa fora de nivell, i contra les sobretensions i pertorbacions de la xarxa.

Hi ha un munt d’instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa, amb una gran varietat de formes i composició, totes elles amb connexió a la companyia elèctrica, és per això que s’han d’ajustar a les normatives del Reial Decret RD 900/2015 de 9 d’octubre, 2015 , que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les diferents modalitats de subministrament de la xarxa elèctrica i de producció amb autoconsum.

APLICACIONS PER AL AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

  • Electrificació d’habitatges, edificis, naus industrials,…
  • Retolació pública
  • Aplicacions mixtes amb d’altres energies